Oordeelt u zelf!

EU-president Ursula von der Leyen vindt het namelijk de hoogste tijd voor een nieuw migratiepact voor de hele Unie, en waarschuwt immigratiesceptische landen alvast dat het nakomen van “morele verplichtingen” niet optioneel zal zijn.
BRON


Is onderstaande ter voorbereiding van een grote golf mensen uit Africa? 

"Verzoekt de Commissie en de lidstaten ervoor te zorgen dat migranten, vluchtelingen en asielzoekers de EU via veilige en reguliere wegen kunnen binnenkomen, daarbij rekening houdend met de bestaande wetgeving en praktijken"
Zie bijlage punt 23

1.  verzoekt de lidstaten en de Europese instellingen te erkennen dat mensen van Afrikaanse afkomst te maken hebben met racisme, discriminatie en vreemdelingenhaat, en in zijn algemeenheid minder in staat zijn om hun mensenrechten en grondrechten uit te oefenen, en dat er dus sprake is van structureel racisme; verzoekt de lidstaten en de Europese instellingen voorts te erkennen dat mensen van Afrikaanse afkomst, als individu en als groep, recht hebben op bescherming tegen deze ongelijkheden, onder meer door de vaststelling van positieve maatregelen ter bevordering van de volledige en gelijke uitoefening van hun rechten;

2.  is van mening dat actieve en betekenisvolle sociale, economische, politieke en culturele participatie door mensen van Afrikaanse afkomst essentieel is voor het aanpakken van afrofobie en voor het waarborgen van de sociale inclusie van mensen van Afrikaanse afkomst in Europa;

3.  roept de Commissie op een EU-kader te ontwikkelen voor nationale strategieën voor de integratie en sociale inclusie van mensen van Afrikaanse afkomst;

4.  is fel gekant tegen alle fysieke en verbale aanvallen op mensen van Afrikaanse afkomst, of deze nu plaatsvinden in het openbaar of in de privésfeer;

5.  spoort de EU-instellingen en de lidstaten aan de geschiedenis van mensen van Afrikaanse afkomst in Europa formeel te erkennen, met inbegrip van in het verleden en het heden begane wandaden en misdrijven tegen de menselijkheid, zoals slavernij, de trans-Atlantische slavenhandel en andere misstanden ten tijde van het Europees kolonialisme, maar ook de belangrijke prestaties en positieve bijdragen van mensen van Afrikaanse afkomst, en er aandacht aan te schenken middels de officiële erkenning op Europees en nationaal niveau van de internationale dag voor de herdenking van de slachtoffers van slavernij en de trans-Atlantische slavenhandel, en de instelling van Black History Months;

6.  roept de lidstaten en de Europese instellingen op officieel aandacht te schenken aan het door de VN uitgeroepen internationaal decennium voor mensen van Afrikaanse herkomst en doeltreffende maatregelen te nemen met het oog op de uitvoering van het activiteitenprogramma daarvan in een geest van erkenning, gerechtigheid en ontwikkeling;

7.  herinnert eraan dat sommige lidstaten inspanningen hebben geleverd om zinvolle en doeltreffende rechtsmiddelen in te voeren met het oog op in het verleden begane wandaden en misdrijven tegen de menselijkheid die gericht waren tegen mensen van Afrikaanse afkomst, in gedachten houdend dat de gevolgen ervan ook nu nog merkbaar zijn;

8.  verzoekt de EU-instellingen en de overige lidstaten dit voorbeeld te volgen en wijst erop dat dit wellicht gepaard zou moeten gaan met een bepaalde mate van genoegdoening, bijvoorbeeld in de vorm van het publiekelijk aanbieden van excuses of het teruggeven of vergoeden van gestolen goederen aan de landen van herkomst;

9.  dringt er bij de lidstaten op aan hun koloniale archieven vrij te geven;

10.  roept de EU-instellingen en de lidstaten op etnische discriminatie en haatmisdrijven stelselmatig te bestrijden, en met andere belangrijke actoren doeltreffende en empirisch onderbouwde juridische en beleidsmaatregelen te ontwikkelen als antwoord op deze praktijken; is van mening dat er, overeenkomstig de nationale wettelijke kaders en de EU-wetgeving inzake gegevensbescherming, uitsluitend gegevens over etnische discriminatie en haatmisdrijven verzameld zouden mogen worden om de onderliggende oorzaken van xenofobe en discriminerende uitlatingen en handelingen in kaart te brengen en aan te pakken;

11.  verzoekt de lidstaten nationale racismebestrijdingsstrategieën te ontwikkelen voor de aanpak van de problemen op het gebied van onderwijs, huisvesting, gezondheid, werkgelegenheid, politiewerk, sociale diensten, het rechtsstelsel, politieke participatie en vertegenwoordiging waar mensen van Afrikaanse afkomst mee te maken hebben; verzoekt de lidstaten tevens om ervoor zorgen dat mensen van Afrikaanse afkomst vaker in de media en in televisieprogramma's verschijnen, om zo de ondervertegenwoordiging van mensen van Afrikaanse afkomst en het gebrek aan rolmodellen voor kinderen van Afrikaanse afkomst op adequate wijze aan te pakken;

12.  wijst op de belangrijke rol van organisaties uit het maatschappelijk middenveld in de strijd tegen racisme en discriminatie, en dringt erop aan dat er op Europees, nationaal en lokaal niveau meer financiële middelen voor deze organisaties beschikbaar worden gesteld;

13.  verzoekt de Commissie om zowel in haar lopende financieringsprogramma's als in de programma's die voor de volgende meerjarige periode worden opgezet, aandacht te besteden aan mensen van Afrikaanse afkomst;

14.  roept de Commissie op om binnen de relevante diensten van de Commissie een speciaal team in het leven te roepen met een bijzondere focus op mensen van Afrikaanse afkomst;

15.  verzoekt de lidstaten met klem om het kaderbesluit van de Raad betreffende de bestrijding van bepaalde vormen en uitingen van racisme en vreemdelingenhaat door middel van het strafrecht ten uitvoer te leggen en naar behoren te handhaven, en in het bijzonder de door vooroordelen ingegeven motieven voor misdrijven op grond van ras, nationale afkomst of etnische afkomst in het strafrecht op te nemen als een verzwarende omstandigheid, om zo de registratie, vervolging en bestraffing van en het onderzoek naar haatmisdrijven tegen mensen van Afrikaanse afkomst te garanderen;

16.  verzoekt de lidstaten effectief op haatmisdrijven te reageren en onder meer onderzoek te doen naar de door vooroordelen ingegeven motieven die aan de basis liggen van misdrijven op grond van ras, nationale afkomst of etnische afkomst, en te waarborgen dat haatmisdrijven tegen mensen van Afrikaanse afkomst worden geregistreerd, onderzocht, vervolgd en bestraft;

17.  dringt er bij de lidstaten op aan alle vormen van raciale en etnische profilering in het kader van rechtshandhaving, terrorismebestrijdingsmaatregelen en immigratiecontrole een halt toe te roepen, en onrechtmatige discriminerende praktijken en gewelddaden tegen te gaan door autoriteiten opleidingen te bieden op het gebied van de bestrijding van racisme en vooroordelen;

18.  wenst dat de lidstaten racistische en afrofobe tradities veroordelen en ontmoedigen;

19.  verzoekt de lidstaten te bewaken dat raciale vooroordelen binnen hun strafrechtelijke stelsels, onderwijssystemen en sociale diensten geen rol spelen, en roept de lidstaten op proactieve maatregelen te nemen om gelijke rechtspleging te waarborgen en de betrekkingen tussen rechtshandhavingsinstanties en minderheden te verbeteren, om gelijke toegang tot onderwijs te waarborgen en de betrekkingen tussen onderwijsinstanties en minderheden te verbeteren, en om gelijke toegang tot sociale dienstverlening te waarborgen en de betrekkingen tussen instanties voor sociale dienstverlening en minderheden te verbeteren, met name zwarte gemeenschappen en mensen van Afrikaanse afkomst;

20.  dringt er bij de lidstaten op aan ervoor te zorgen dat volwassenen en kinderen van Afrikaanse afkomst gelijke toegang hebben tot kwalitatief hoogwaardige zorg en scholing, zonder discriminatie en segregatie, en waar nodig te voorzien in passende maatregelen op het gebied van leerondersteuning; spoort de lidstaten aan om de geschiedenis van mensen van Afrikaanse afkomst op te nemen in de onderwijscurricula, een volledig beeld te geven van het kolonialisme en de slavernij en daarbij te erkennen dat deze praktijken, zowel in het verleden als in het heden, hun weerslag hebben gehad op mensen van Afrikaanse afkomst, en ervoor te zorgen dat leerkrachten naar behoren zijn opgeleid om dit deel van de geschiedenis te onderwijzen en om te gaan met diversiteit in de klas;

21.  roept de EU-instellingen en de lidstaten op werkgelegenheid, ondernemerschap en initiatieven ter versterking van de economische positie van mensen van Afrikaanse afkomst te stimuleren en te steunen, om de bovengemiddelde werkloosheidspercentages en de discriminatie van mensen van Afrikaanse afkomst aan te pakken;

22.  dringt er bij de lidstaten op aan om discriminatie van mensen van Afrikaanse afkomst op de woningmarkt tegen te gaan en concrete maatregelen nemen om de ongelijke toegang tot huisvesting aan te pakken, en passende huisvesting te waarborgen;

23.  verzoekt de Commissie en de lidstaten ervoor te zorgen dat migranten, vluchtelingen en asielzoekers de EU via veilige en reguliere wegen kunnen binnenkomen, daarbij rekening houdend met de bestaande wetgeving en praktijken;

24.  verzoekt de Commissie en de Europese Dienst voor extern optreden om er op doeltreffende wijze voor te zorgen dat niet wordt samengewerkt met organisaties of groeperingen die zich bezighouden met of anderszins te maken hebben met slavernij, smokkel, foltering en uitbuiting van Afrikaanse migranten of andere migranten met een donkere huidskleur, en dat dergelijke organisaties of groeperingen geen Europese middelen of steun ontvangen;

25.  roept de Europese instellingen op een strategie inzake diversiteit en inclusie op de werkvloer vast te stellen, die, ter aanvulling van bestaande inspanningen, voorziet in een strategisch plan voor de vertegenwoordiging van etnische en raciale minderheden in hun personeelsbestand;

26.  verzoekt de Europese partijen en politieke stichtingen, alsook de parlementen op alle niveaus in de EU, initiatieven ter bevordering van de politieke participatie van mensen van Afrikaanse afkomst te steunen en te ontplooien;

27.  vraagt de Commissie om bij de bestrijding van afrofobie op internationaal niveau nauw samen te werken met internationale actoren zoals de OVSE, de VN, de Afrikaanse Unie en de Raad van Europa, alsmede andere internationale partners;

28.  verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie, de parlementen en regeringen van de lidstaten en de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa.

BRON

Het pad is in het verleden al vrij gemaakt voor Islam

1975
DE RESOLUTIE VAN STRAATSBURG (OLIE IN RUIL VOOR MOSLIM-IMMIGRATIE EN ISLAMISERING).

2010
RAAD VAN EUROPA: RESOLUTIE 1743 OVER ISLAM, ISLAMISME EN ISLAMOFOBIE IN EUROPA.

In juni 2010 nam de Raad van Europa Resolutie 1743 aan, waarin moslims alle ruimte en middelen kregen om hun religie, cultuur en tradities in Europa te belijden en om kritiek op de islam te bestrijden. Deze resolutie is officieel bekrachtigd en nationale regeringen maken sindsdien daar beleid op.

Enkele punten uit resolutie 1743 zijn:

1743-1: Radicalisering en terrorisme zijn het gevolg van uitsluiting, stigmatisering en discriminatie van moslims.

1743-2: Islamofobie is het gevolg van een verkeerd begrip van de islam. Nationale regeringen pakken islamofobie onvoldoende aan, wat rechts in de kaart speelt.

1743-3: De islam hoort bij Europa, deelt haar culturele wortels, heeft veel bijgedragen aan de beschaving en erkent de universele rechten van de mens en de vrijheid van meningsuiting.

1743-9: Moslims moeten een speciale status krijgen en beschermd worden. Zij moeten daarvoor juridisch worden ondersteund om islamofobie te bestrijden.

1743-11: De islam is een religie van vrede.

1743-12: Haatzaaiende politieke partijen versterken de angst voor moslims door de islam te verbinden met geweld, waarmee een simplistische en negatieve voorstelling van zaken wordt gegeven. Deze politieke partijen moeten bestreden worden.

1743-13: Anti-islam partijen willen de vrijheid van godsdienst voor moslims inperken, wat onaanvaardbaar is. Zo heeft Zwitserland een minarettenverbod ingevoerd wat ongedaan gemaakt moet worden.

1743-14: Islamofobie moet uitgeroeid worden.

1743-16: Boerka’s mogen niet verboden worden.

1743-20: Stereotypen, misverstanden en angst m.b.t. de islam zijn typische symptomen van een wijdverbreid gebrek aan kennis van de islam onder niet-moslims, wat mensen vatbaar maakt voor islamofobie.

1743-21: Het onderwijs moet daarom meer én structurele aandacht geven aan de zegeningen van de islam en de gemeenschappelijke waarden die hij deelt met het judaïsme en het christendom. Universiteiten en hogescholen moeten islamitische studies aanbieden die onderschrijven dat de islam onze democratische waarden, mensenrechten en wetten respecteert.

1743-24: De EU moet meer samenwerken met islamitische organisaties uit moslimlanden om islamofobie te bestrijden en de islam te promoten.

BRON

UN heeft het ook over replacement migration

Niets wijst erop dat de huidige regering ook maar iemand wil tegen houden

NIEUWSBRIEF 23-9-2020 FORUM VOOR DEMOCRATIE

Toen tekende Mark Harbers (VVD) het Marrakesh Immigratiepact.

 

Een gitzwart moment voor Nederland.

Zoals u weet, was het Marrakesh Immigratiepact erop gericht om legale migratieroutes van Afrika en het Midden-Oosten naar Europa te openen. Om de massale immigratie aan te zwengelen. Om immigranten meer rechten te geven, en Westerse landen meer plichten.

Vanuit de samenleving kwam overweldigend verzetEn u tekende onze petitie ertegen. Maar het kabinet Rutte/De Jonge zwichtte toch. Namens Nederland tekende Harbers het pact. Andere Europese landen - zoals Oostenrijk en Tsjechië - waren moediger. Zij weigerden te tekenen.

En dat wil de Europese Unie niet accepteren.

Daarom komt de EU deze woensdag met een eigen Immigratiepact. Eigenlijk een soort Marrakesh 2.

Maar dan juridisch bindend.

Bij Marrakesh 1 verschool het kabinet zich nog achter een technisch verhaal over het “niet-bindende karakter” van het pact. Tot op de dag van vandaag vragen wij ons af waarom het kabinet het zo belangrijk vond om een akkoord te tekenen dat zogenaamd geen effect zou hebben...

Bij Marrakesh 2 kunnen ze zich daar niet meer achter verschuilen. Als de Europese regeringsleiders met het voorstel van de Europese Commissie instemmen, is Marrakesh 2 bindend voor alle EU-landen. Officieel. Dan zit Nederland vast aan Brusselse immigratiewetten. Dan wordt Nederland gedwongen migranten op te nemen.

Von der Leyen wilde zelfs extra haast maken “vanwege Moria”. Het eiland waar illegale immigranten hun tentenkamp in brand staken en als beloning een reis naar Nederland of Duitsland kregen.

Zo naïef is de Europese Commissie dus. Geen woord over de aanzuigende werking. Geen woord over de belangen van onze Europese landen.

De EU maakte bekend: Marrakesh 2 is bedoeld om legale immigratie vanuit Afrika makkelijker te maken - ook voor laaggeschoolden.

En lidstaten worden gedwongen om immigranten op te nemen. In Brussel wordt het aantal bepaald. Weg soevereiniteit. Weg eigen grenzen.

Dit mogen we niet laten gebeuren!

Forum voor Democratie komt hiertegen in verzet

In het Europees Parlement doen we wat we kunnen om dit tegen te houden. In de Tweede Kamer vragen we MORGEN opnieuw een debat met asiel-staatssecretaris Ankie Knol (VVD) aan. En in het hele land roepen wij mensen op: spreek u uit tegen dit pact!


Weet u iets van een nieuwe wereld orde?Er wordt elke 2 jaar bij de EU een prijs weggegeven, zie deze site: 

De prijzen gingen o.a. aan: 

Jean-Claude Juncker

Herman Van Rompuy

Angela Merkel

Maar wie is Kalergi en waarom aan zijn naam een prijs koppelen? 

HIer vice president van het Europesche Parlement

Wat was de visie van Kalargi? 

Coudenhove-Kalergi stelde dat de Europeaan van de toekomst, dankzij de vermenging met Afrikanen en Arabieren, van het ‘Euraziatisch-negroïde’ type zou zijn, 'lijkend op de oude Egyptenaren',  en niet langer gebonden aan nationale identiteiten.

BRON

New World Order lieten Merkel en Rutte, zie hierboven ook al vallen

En als je dan toch denkt, dit is allemaal wel heel toevallig.....kijk dan nog eens hier: 

https://www.weforum.org/great-reset/

Dit is het World Economic Forum....Onderstaande afbeelding staat op hun site....

En wie zien we daar weer: https://www.weforum.org/people/sigrid-kaag

En zie dan hoe onze media in Nederland rolt....
Connecting the dots.....


En als we dan toch even verder zoeken dan komen we uit bij dit artikel van de NPO. In het begint lijkt het stuk een objectief analytisch stuk, maar al snel wordt de link gelegd naar de schutter in El Paso die zoveel mogelijk Mexicanen wilde vermoorden?!?!? En mensen die leegschedelige opmerkingen op facebook hebben geplaatst?!?! NPO zet mensen die uitgesproken zijn over het Kalergiplan in een extreem rechtse hoek Zie bij Media, hoe deze in Nederland rolt. 

 

Redactie: 
1. Kijk hierboven naar alle documenten die er zijn waarin gesproken wordt over replacement migration
2. Kijk om u heen. ziet u omvolking en homeopathische verdunning van onze waarden en normen bij u in de straat?
3. Nee, kijk dan eens op gevolgen immigratie

Ze draaien het dus om! Als je begint over omvolking dan ben jij de NAZI!

Wie het meest Nazi zijn, zie je HIER

Kamerlid Joël Voordewind van de ChristenUnie, was voorheen als veld- en beleidsmedewerker werkzaam bij de Europese Unie, de Verenigde Naties